1
by Kyōto Gaikokugo Daigaku , Kyōto Gaikokugo Tanki Daigaku published: Kyōto: Kyōto Gaikokugo Daigaku Kokusai Gengo Heiwa Kenkyūjo, 2013nen 1gatsu- [2013 Januar]-

...Kyōto Gaikokugo Tanki Daigaku...