1
by Goethe, Johann Wolfgang von, In: EBOOK PACKAGE COMPLETE 2018 (2018) published: Berlin ; Boston : De Gruyter, [2018]

2
8
by Goethe, Johann Wolfgang von, In: DGBA Literary and Cultural Studies <1990 (2014) published: Berlin ; Boston : De Gruyter, [2014]

9
by Goethe, Johann Wolfgang von, In: DGBA Literary and Cultural Studies 2000 - 2014 (2013) published: Berlin ; Boston : De Gruyter, [2013]

10
by Goethe, Johann Wolfgang von, In: DGBA Literary and Cultural Studies 1990 - 1999 (2013) published: Berlin ; Boston : De Gruyter, [2013]

11
by Goethe, Johann Wolfgang von, In: DGBA Literary and Cultural Studies <1990 (2013) published: Berlin ; Boston : De Gruyter, [2013]

12
by Goethe, Johann Wolfgang von, In: DGBA Literary and Cultural Studies <1990 (2013) published: Berlin ; Boston : De Gruyter, [2013]

13
by Goethe, Johann Wolfgang von, In: DGBA Literary and Cultural Studies <1990 (2013) published: Berlin ; Boston : De Gruyter, [2013]

14
by Goethe, Johann Wolfgang von, In: DGBA Literary and Cultural Studies <1990 (2013) published: Berlin ; Boston : De Gruyter, [2013]

15
by Goethe, Johann Wolfgang von published: Berlin: Suhrkamp, 2012

16
by Goethe, Johann Wolfgang von published: Berlin: Suhrkamp, 2011

17
by Goethe, Johann Wolfgang von published: Regensburg: MFA+ [u.a.], 2011
[S.l.]: Proline-Film [Orig.-Prod.], 2011

18
by Goethe, Johann Wolfgang von, In: DGBA Literary and Cultural Studies 2000 - 2014 (2011) published: Berlin ; Boston : De Gruyter, [2011]

19
by Goethe, Johann Wolfgang von published: Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009

20
by Goethe, Johann Wolfgang von published: Stuttgart: Reclam, 2008